Regulamin Acuvue & ROSSMANN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem "Promocji ACUVUE® & ROSSMANN" (zwanej dalej "Promocją") jest Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. z siedzibą ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467 (zwany dalej "Organizatorem"). Kapitał zakładowy 39 751 500,00 złotych opłacony w całości.

1.2. ACUVUE® jest znakiem towarowym firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Polska; Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000032278, NIP 113-00-20-467, o kapitale zakładowym 39 751 500,00 złotych.

1.3. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojesoczewki.pl (zwanego dalej "Sklepem internetowym").

1.4. Przedmiotem Promocji jest nieodpłatne przekazanie karty podarunkowej ROSSMANN o wartości 25 złotych (zwanych dalej „Towarem gratisowym”) tym Uczestnikom, którzy spełnią wszystkie zasady i warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

1.5. Fundatorem Towarów gratisowych jest Organizator.

1.6. Promocja trwa do 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasów Towarów gratisowych.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest zakup 2 opakowań dwutygodniowych soczewek kontaktowych ACUVUE® Oasys za pośrednictwem sklepu internetowego www.twojesoczewki.pl. Promocja obejmuje wszystkie dwutygodniowe soczewki kontaktowe ACUVUE® Oasys.

 

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA TOWARÓW GRATISOWYCH

3.1. Warunkiem przekazania Uczestnikowi Towaru gratisowego jest jego dostępność w magazynie Organizatora.

3.2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Promocji.

3.3. Promocja łączy się z innymi promocjami oferującymi Towary gratisowe.

 

§ 4. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji.

4.2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem na adres Organizatora wraz z dowodem zakupu produktów objętych Promocją.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź pisemna będzie wysłana na adres Uczestnika wskazany w pisemnej reklamacji.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązuje do przestrzegania zasad w nim zawartych.

5.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bądź przedłużenia czasu jej trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników, którzy przystąpili już do Promocji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel