Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu internetowego TwojeSoczewki.pl

1. Definicje

1.1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.twojesoczewki.pl jest prowadzony przez Optyk Kierszniowski Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 10, NIP 9291736198, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000232066. Kapitał zakładowy 120 000,00 zł opłacony w całości. 

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy (do korespondencji):

Optyk Kierszniowski sp. z o. o.
ul. Lisowskiego 1
65-093 Zielona Góra

2) adres poczty elektronicznej: info@twojesoczewki.pl

3) numer telefonu: + 48 533502269

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.2. Konsument – zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.2.3. Sprzedawca – podmiot gospodarczy pod nazwą Optyk Kierszniowski Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 65-066 Zielona Góra, ul. Żeromskiego 10, NIP 9291736198, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000232066, adres e-mail: info@twojesoczewki.pl , nr tel.: 533502269. Kapitał zakładowy 120 000,00 zł opłacony w całości, właściciel Sklepu internetowego Twojesoczewki.pl, dokonujący przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej sprzedaży Towarów bez jednoczesnej obecności stron;

1.2.4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);

1.2.5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Twojesoczewki.pl;

1.2.6. Sklep internetowy Twojesoczewki.pl/Sklep internetowy/Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod www.twojesoczewki.pl;

1.2.7. Towar – produkty, których sprzedaż następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego,
w tym Produkty na zamówienie;

1.2.8. Produkt na zamówienie – produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, których sprzedaż następuje za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym produkty wykonane wg recepty;

1.2.9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.2.10. Konto – konto internetowe założone w Sklepie przez Klienta celem składania Zamówień;

1.2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.);

1.2.12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);

1.2.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży;

1.2.14. dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.2.16. Administrator - administrator danych osobowych zbieranych w celu realizacji Umowy sprzedaży, Optyk Kierszniowski Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10, 65-066 Zielona Góra, info@twojesoczewki.pl

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Twojesoczewki.pl, a w szczególności:

2.1.1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.1.2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
- zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;

2.1.3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;

2.1.4. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

2.1.5. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

2.1.6. zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;

2.1.7. tryb postępowania reklamacyjnego.

2.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy Twojesoczewki.pl, działający pod adresem: www.twojesoczewki.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę tj. Optyk Kierszniowski Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żeromskiego 10, 65-066 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000232066, NIP: 9291736198. Optyk Kierszniowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada kapitał zakładowy w wysokości 120 000,00 zł , opłacony w całości. Adres kontaktowy: ul. Lisowskiego 1/10, 65-093 Zielona Góra.

2.4. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak: zawieranie Umów sprzedaży, w tym bez konieczności zakładania Konta, nieodpłatne zakładanie Konta.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

2.5.2. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa tj.:

  • MS Internet Explorer w wersji 11 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript lub
  • Microsoft Edge w wersji 14 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript lub
  • Chrome w wersji 49 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript lub
  • Firefox w wersji 52 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript lub
  • Opera w wersji 12 i wyższych z włączoną obsługą JavaScript lub
  • Safari w wersji 4 i wyższych z włączona obsługą JavaScript

2.5.3. aktywny adres e-mail.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojesoczewki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

2.9. Klient zobowiązany jest do:

2.9.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.9.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.9.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

2.9.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

2.9.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

2.9.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

2.10. Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail.

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu, która umożliwia Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się.

3.2. Założenie Konta jest dobrowolne i nieodpłatne oraz następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://www.twojesoczewki.pl/signin.php. Rezygnacja z Konta może nastąpić w każdej chwili bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez wysłanie Sprzedawcy informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@twojesoczewki.pl lub pisemnie na adres ul. Lisowskiego 1/10, 65-093 Zielona Góra.

3.3. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem Konta lub bez konieczności rejestracji i zakładania Konta, w każdym przypadku po uprzednim zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na jego treść.

3.4. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia bez konieczności zakładania Konta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia.

3.5. Sprzedawca ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia., ponieważ bez tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy – kupna sprzedaży.

3.7. Administratorem danych osobowych jest Optyk Kierszniowski Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 10, 65-066 Zielona Góra, info@twojesoczewki.pl.

3.8. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, ze względu na prowadzoną przez Sprzedawcę politykę rabatową, a w szczególności program rabatu kumulowanego.

3.9. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

3.10. Klienta ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.11. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Sprzedawca nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu takie jak: opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową www.twojesoczewki.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Konta należy dodatkowo zalogować się na swoje Konto.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam
z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

4.5.1. przedmiotu Zamówienia,

4.5.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów oraz kosztów dostawy,

4.5.3. wybranej metody płatności,

4.5.4. wybranego sposobu dostawy,

4.5.5. czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i dokonanie akceptacji jego treści, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt 4.6. stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Zamówienia oraz Regulaminem.

4.8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Twojesoczewki.pl - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty nabycia towarów znajdujących się w koszyku.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
i złożonym przez Klienta Zamówieniem.

4.11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia, w tym potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską DPD, przesyłką do paczkomatu InPost lub paczką priorytetową Poczty Polskiej.

5.3. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostawy zamówionych Towarów. Koszty dostawy są dostępne pod adresem https://www.twojesoczewki.pl/pol-delivery.html . Koszty dostawy zostaną również wskazane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia, tak aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed zawarciem Umowy sprzedaży.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z pkt 4.8.

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są centami brutto tj. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient może opłacić zamówienie:

6.2.1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank Alior Bank Spóka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej 38D o numerze: 23 2490 0005 0000 4600 6624 9072,

6.2.2. płatnością w systemie IAI Pay,

6.2.3. bonem lub kartą podarunkową.

6.2.4. płatnością gotówkową przy odbiorze (za pobraniem)

6.2.5. płatnością ratalną Credit Agricole Raty

6.3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, wskazanych w pkt 5.3. Regulaminu. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru i koszty jego dostarczenia.

6.4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za zamówiony Towar (cena i koszty dostawy) w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę stosownie do pkt. 4.8.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.2.1 w których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.2.2 w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

7.2.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7.2.4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, lub za pośrednictwem konta klienta w Sklepie Internetowym). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza dostępny jest także do pobrania pod adresem https://www.twojesoczewki.pl/Zwrot-zakupionego-towaru-cterms-pol-21.html. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.5. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odesłanie lub przekazanie rzeczy Sprzedawcy winno nastąpić na adres ul. Lisowskiego 1, 65-093 Zielona Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Reklamacje dotyczące towarów

8.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych.

8.2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres ul. Lisowskiego 1/10, 65-093 Zielona Góra lub mailowo pod adres info@twojesoczewki.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, jeżeli reklamację złożył Konsument, oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Konta, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego i możliwości korzystania z Konta.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu i Konta Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 65-093 Zielona Góra, ul. Lisowskiego 1/10, mailowo pod adres info@twojesoczewki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://www.twojesoczewki.pl/contact-pol.html.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub Konta.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, jeżeli reklamację złożył Konsument, oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: www.uokik.gov.pl

10.2. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania
z pozasądowego rozwiązania sporu:

10.2.1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;

10.2.2. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;

 

10.3. Adres Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim: ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, www.ihgorzow.ires.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.5. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Załącznik 1
Odstąpienie od umowy sprzedaży - wzór

pixelpixel